Ekvatorius online dating Chat sexy girls online without registration


24-Jun-2017 23:03

167/2013 17 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam transporto priemonės konstrukcijos vientisumui taikomiems veiksmingumo reikalavimams tikrinama pagal šio reglamento II priedą.7 straipsnis Didžiausiam projektiniam greičiui, greičio reguliatoriams ir greičio ribotuvams taikomi reikalavimai Reglamento (ES) Nr.167/2013 17 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam greitaeigių traktorių vairo mechanizmui taikomos bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai vykdomi ir atitiktis jiems tikrinama pagal šio reglamento IV priedą.9 straipsnis Vairo mechanizmui taikomi reikalavimai Reglamento (ES) Nr.167/2013 ir pagal jį priimtuose kituose deleguotuosiuose aktuose; 1 straipsnis Dalykas Šiame reglamente nustatomi su funkcine sauga, išskyrus stabdymo veiksmingumą, susiję išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros, kad būtų galima pagal Reglamentą (ES) Nr.167/2013 patvirtinti žemės ir miškų ūkio transporto priemones ir tokioms transporto priemonėms skirtas sistemas, komponentus bei atskirus techninius mazgus ir vykdyti šios rinkos priežiūrą.

ekvatorius online dating-56

zing dating

167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais Tekstas svarbus EEE KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/208 2014 m. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros ( vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 167/2013 apibrėžta visapusė žemės ir miškų ūkio transporto priemonių ir jų sistemų, komponentų bei atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sistema ir griežtesnė rinkos priežiūros sistema; žemės ir miškų ūkio transporto priemonių, kurioms galioja Reglamento (ES) Nr.167/2013 17 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam greičiui, greičio reguliatoriams ir greičio ribotuvams taikomos bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai vykdomi ir atitiktis jiems tikrinama pagal šio reglamento III priedą.8 straipsnis Greitaeigių traktorių vairo mechanizmui taikomi reikalavimai Reglamento (ES) Nr.JT EEK susitarimą galima geriausiai pašalinti netarifines prekybos kliūtis; kai kurie Sąjungoje taikomose taisyklėse dėl transporto priemonių dalių nustatyti reikalavimai yra perimti iš atitinkamų JT EEK taisyklių.

Tobulėjant technologijoms JT EEK taisyklės nuolat iš dalies keičiamos, taigi susiję Sąjungos reglamentai taip pat turi būti reguliariai atnaujinami, kad sutaptų su atitinkamų JT EEK taisyklių turiniu; galimybė suteikiant ES transporto priemonės tipo patvirtinimą kaip Sąjungos teisės aktų pagrindą taikyti JT EEK taisykles numatyta Reglamente (ES) Nr. Remiantis tuo reglamentu, tipo patvirtinimas pagal JT EEK taisykles, taikomas vienodai kaip Sąjungos teisės aktai, turi būti laikomas ES tipo patvirtinimu pagal tą reglamentą ir jo deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus; taikant JT EEK taisykles vienodai kaip Sąjungos teisės aktus lengviau išvengti ne tik techninių reikalavimų, bet ir sertifikavimo bei administracinių procedūrų dubliavimo.

Be to, dėl tarptautiniu mastu suderintais standartais tiesiogiai grindžiamo tipo patvirtinimo turėtų būti lengviau patekti į trečiųjų šalių, ypač pasirašiusiųjų pataisytą 1958 m.Schließlich möchte jeder der mächtigste Herrscher werden und alle anderen in die Knie zwingen – sich dabei mit allen anzulegen, ist jedoch eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist.… continue reading »


Read more

In English draughts men can jump only forward; in international draughts and Russian draughts they may also jump (diagonally) backwards.… continue reading »


Read more

There are thousands of active singles on Date looking to chat right now.… continue reading »


Read more